laa baaandDa de zaqkuautitlah!! ii villa - •[ॐ]qoOzmiicFaiiry[ॐ]•

Queridos usuarios: Desafortunadamente el servicio de Metroflog será discontinuado a partir de la fecha 10/7/2015
Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Ante cualquier duda pueden contactarnos a contacto@metroflog.com

•[ॐ]qoOzmiicFaiiry[ॐ]•

Offline
Visits:

105

Error

Or login with
Facebook
Photo album
16/01/2010

laa baaandDa de zaqkuautitlah!! ii villa

oOlaaaa eesperoO qk zteen muue bnn jaa
aaam aaiiieeer ztuuvee coOn vanneee ii seguun iibamoOz a iir a uunaa paarty een paarqkee pro qmoO se fuuee laa luuz noOs qkedamoOz de ptm.!!!!!! iii eztabamoOz joOshuuaa DAVIID(osea eso dicee vanne) aleee, fernaandDo...<3 ii aarii ii oObveeoO vanne ii iioO ,empeezaaroOn a deciir qke unaa foOgataa n qkasaa d alee ii to2 d ajaam zii y toOtaal qkee sii see aarmoO al priinciipiioO arii saqkoO un tequiilaa ii fuiimoOz a qoOmpraar refreezqkoOs miientraas FER y DAVID preendiiaan laa foOgaataa fuue uun peedoO paraa qkee se prendiieraa bn bnn dsspuuees fuiimoOz aal baraa a qoOmpraar baqkaardii ii spriitee!!!!! ii unaaz raniitaas qkee se pegaan jaja..
iaa regreesaamooz ii toOmamoOz toOmamoOz fumamoOz toOmamoz fuumamoOz ii noo laa pasamoOz azii haastaa qkee arii se puusoO flaamaas ii empeezoO a pegaarmee ii aandaar dicieendoO qoOzaas d suu weei dspuuees vannee toOdaa doOlidaa x ajaam (chiino) griitaandoO laas qoOzaas qke habiiaan hechoO ii toOdoo loO dmaaz joOshuaa,DEEIIVID ii alee coOnsolaandDoolaa mmm ii paraa estoO eraamoOz loOs 4 doOlidoOzz arii x su weeii vanne x ajaam (chiino) alee x kiim ii ioO x toOñoO.
dsspuuees empezee a platiiqkaar coOn fernaandoO ii aazii qoOzaas jaja (nOo pOondree x xiismoozaas) ii nooz beesaamoOz platiiqkaamoOz soObree noosoOtroos tooOdoos pedooz buuenoO aalguunoOZ jajaa z qkee aa mi mee loOz mezclaroon ii m hicieroOn la cucaraachaa jaa graciiaaz JOoShuua jaja..dspuuees llegaroOn x noozoOtraaz ii qaandDoo m estabaa despidiieendoO joOzhuua m deciiaa qamiinaa bnn x qke estaan suus papaas ii fer qoOn cuiidadDoo ii blaablaa
llegaandoO a qazaa de vannee m poOngoO laa pijaaamaa ii qaandDoo m estaba aaqoOztaandoO qkee siientoO ganaaz d voOmitaar ii noO lleguee aal baañoO jaja ii n el quuaartoO dee vanne qmoO 2 vcs jaja qkee aazqkoo..!!!!!! n mii pijamaa toOdaa suciia ii para liimpiiaar qke agarroO mii paants,mii playeraa ii laa pijama d vanne jaja ii aahii limpiiandDoo ii iaa buenaaz noOchees..!!! blaa blaaa qaandDoo dspeertee toOdaviia teniia ganaaz d voOmitaar jaja n fiiiiin
vanneee: nenaaa noO maaa nuuetraa 2 o 3 pdaa jaja qke coOzaas vdd ??
pfffff pincheees hoOMbrees cuuleroOz proO buuenoO tiienee raazoOn feernaandoO ii deiiviid noO toOdos soOn iguuaaleees
teee amoO azii muuchoO noOviiaa miiiaaa jajaa!!!!!!!
hoOe coOn eel escrot...@hotmail.com jajaa aaee iiaa le enteendii jaja oo qoOn eel qke nOos enseñOo zuu coOzaa jaja ,tuu mama vanneessa bajaa la boOtella d coOcaa jaja ii tuu qaal ii tuu mama pzz laa qkee t suubiistee haha ii tuu ii ioO riizaa ii riizaa jaja aquueerdaatee eel fiin deel muundDoo jaja bf4e & e

feernaandOo:leeñaadoOr jajaa qke heneeaaal graaciiaaz x estaar qoOnmeegoO...te qkiieroO ii zii vaamoOz a inteentaarloo :D
__andii__ Age: 20 Lives in: Madrid, Spain Category: Artistic » anime
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (1)
rr1kard0 @ 01/17/2010 said:
primero
q
ps chida
pik
con la banda
de zaqkuautitlah!! ii villa
jaja
ps sat chido
weno t cuidas
spero stes bn
bye

Access information (only registered users - your link will appear)