¿quien es mas puta?

¿quien es mas puta?

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • January
  • February (2)
  • March
  • April
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September
  • October
  • November
  • December
Offline
Visits:

807

Error

Or login with
Facebook
Photo album
06/02/2010
LAS MAS PUTAS JUNTAS EN FOTO
todos los que firmen aqui son putos ok.
- 1 janeth puta
- 2 paola puta ADIOS
puta puta Age: 23 Lives in: Karachi, Pakistan Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (13)
CrazSy-_-GiirL-_-BaaByy @ 02/06/2010 said:
Peenndeejaaa xx qeee Nooo Tee Vaass a mamarr Laaa Verrgaa a ooTtrroo LaaDooo Penndeejjaaa aathii
Thee VaaLeeee Sii eeLLass Soon Puutasss oo NOOO yyoo Seee qee Lass AMASSSS && qee qiisierass Seerr
qoomoo eeLLaass,, && Sii See Lass HeeChhann aathhyyy qqee aathhyyy Tee Biieneee VaaLiiiennDoo
Veerrggasss esstuupiiDaa SooLoo Thhee DiiGoo qee eeLLass Noo essttannn SooLass qee Tiienen aamiiGass
Noo esstann SooLass QOMOO TUUUI PENDEEJJAAAA aasii qee veeLee Bajandoo aathuuss huueviitoosss
Poobree penndeejiittaaa && Sii Siigess qoonn tuuss MaaMaaDass Nooo Saabess enn Laa VERGGAA QEE TE
VAS A SENNTARRR
CrazSy-_-GiirL-_-BaaByy @ 02/06/2010 said:
B&&: aaReeeLiii'~
CrazSy-_-GiirL-_-BaaByy @ 02/06/2010 said:
&& Yoo Thhee Puedoo Desirr qkienn
ess Mass PUTHHAA OOSEAAA TTUUUU Penndejiittaaa
_______Coomechoqkolathew @ 02/07/2010 said:
sii maamiithha! :D si chikitha soy todo eso
lo que tu diggaas mi amoor saludos keerida(ll)*^
JaaNeeth__96 @ 02/07/2010 said:
Ssiisisisisiisii Soii putaa x & eesoo qiqisiieraas ser qomo yoo see qe mee amsas qee piierdess tu
putoo tiiiempo admiirandoomeee
& qee jaamas seras qomo Yo & tee daa coraaje &
muchaa enviidiiaa LO QE ES JANETH QUIROZ x qe ess
muuchoo masss qee tuu seeasss qiien seeaas & tee doii un coonseejoo DI QIEN ESRES WEI qee noo tee
dee miieedoo ten huevooss caabroon ooh qee noos daamoss uunoos putasoss paara ver qiien ess maas
veergass qomoo no pudess superaarmee LLegass aa adimiiraadmee sisisiisii sii soy putaa es por aLgoo
noo x qee aamii sii mee qiiereen Weeeii
by;;LA CHAVA QE JAMAS IGUALARAS
aTTe: una amiiga @ 02/07/2010 said:
que LeSS baLga madRe quiien eSS maSS puTa ya bajenLe a SSuSS huevoSS que dejen que SSe de cunenTa de
quiien SSon LeSS ban a acomodaR una veRgiSSa y SSii SSon puTaSS a Tii que Te vaLga veRga
quiiSSiieRaSS SSeR iiguaL que ellaSS peRo no puedeSS poReSSo LaSS odiiaSS y ya deja de andaR con
pendejadaSS y da La caRa peRRa peRo Te da miiedo poR que SSii La daSS Te van a acomodaR una
veRgiiSSa y ya no gaSSte Tu Tiienpo en mamadaSS
LaSS quiieRo

mucho janeth y paoLa

LaSS tqmmmmmmmmm janeTh y paoLa

CrazSy-_-GiirL-_-BaaByy @ 02/09/2010 said:
Piinncchee viiieeeJaa esstuupiidaa

vveetee a MaaMaar Laa Coorrnetaa a ootraa

PaarrrThhee'~! ESSTTUUUPPIIIDDDAAAAAAAAAA~!
yoooo @ 02/10/2010 said:
daaahhh pss Laaa Doss!
__Aleew-Bling__ @ 02/13/2010 said:
Sooyy puutaa poor firmaaar!
Uh! arribbaa lass 3 puutass!
JANETH,PAOLA & ALE(LL)*
si si putass por siempree!
Jajajajaja! Cojete a tu mama cabrona!
Yooo.Laa priima de paaoLaa! :) @ 02/25/2010 said:
aa veer Hiijaa dee tuu ree puutiitaa mmadreee
baabOsaaaa.........MEE LEE BAJAAS DEE HUEVOOS?
o TTEE LOOS VOOY &&' TEE LOOS BAAJOO?? :@
me ennvergaaann esaas jalaaaadaas cabronn
ddimeee dnnd esuudiiaas esscuuiinnclaa siin claase....¬¬'
diimee enn qe añoo vaas??
&&' diimee doondd &&' a qee hrss noos veemooss?
Ok!!?? Yoo noo me aanndoo qoon esaasss jalaadaas de hhablaar &&' hhablaar siinn actuar baaboosaa yoo
sii teengoo HUUEVOOSSS....


&&' m vaas deejaannddoo a ppaolaa &&' a jaaneeth een paaz &&' si soon PUTAAS...mmuuy suu CULO &&'
muuy suu peedoo noo?

ppeendeejaa mee kntesstaasss hee NOO SEAAS CUULAA
Yooo.Laa priima de paaoLaa! :) @ 02/25/2010 said:
aaaaa &&' ttee dooy hhasttaa eel 15 dee MARZO ppaa qe mee coontestteess....:O aahooraa SII
tee investiiGoo qoon esttee metriitoo baboosaa...


o mee coonttesttaas o cannceelaass esttee METROO?


ESCOOJEE PUTTAA
diego_flowhot_96 @ 02/26/2010 said:
a ti que carajo te importa si janeth es puta o no dejala ella es la mejor
_iiTsseeLiitaa @ 03/21/2010 said:
eszooququueee diiooosz miioo eszookquueee
chaavaaasz noo tiieneenn nadaaaaquueee
aaaszeeR veRdd szee nooThaa quuee cLaaaszee dee
peRsonnaaasz sonn laa neThaaa csm mejoooR alaa veRGAAAA

Access information (only registered users - your link will appear)