TANIA DE LA ROSA LA MAS PUTA DEL CETIS ! - putasiizorras_frontera

Queridos usuarios: Desafortunadamente el servicio de Metroflog será discontinuado a partir de la fecha 10/7/2015
Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Ante cualquier duda pueden contactarnos a contacto@metroflog.com

putasiizorras_frontera

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • January
  • February
  • March
  • April
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September
  • October
  • November (1)
  • December
Offline
Visits:

886

Error

Or login with
Facebook
Photo album
06/11/2009

TANIA DE LA ROSA LA MAS PUTA DEL CETIS !

HOLA AKI LES DEJAMOS A UNA
PUTA DEL CETIS DE 3C
QUE SEGUN ELLA AMA A SU
NOVIO PEOR NI EL
NI SABE QUE SU NOVIECITA
ES UNA VIEJA BIEN ZORRA
POBRECITO DE EL
EL TAN GUAPO Y ELLA
TAN CULERA QUE ESTA
HASTA PARECE UN
PINCHE INDIA POBRE JODIDA SEGUN
ELLA BIEN BONITA Y NADA QUE VER
ESTA PAL PERRO ....
TANIA DE LA ROSA
YA MIJA YA BAJATE DE LA NUVECITA
EN LA KE ESTAS YA DATE CUENTA
KE NO ENCAJAS EN ESTE MUNDO
JAJAJAJAJA


AII MIGUEL ELLA
NO TE QUEDA TAN NAKITA QE ESTA
LA CULERA ENCERIO MEJOR IA CORTALA
A LA CARA DE INDIA
YA ME VOE LUEGO
SUBO A OTRA PUTA
JAJA
NJADAMAS DEJEN SUS DATOS OK
BYEE
putasiizorras_frontera Age: (No information) Lives in: Coahuila, Mexico Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (20)
putasiizorras_frontera @ 11/06/2009 said:
abierttoo!!
nebonitha_anita @ 11/06/2009 said:
ash!!!!!!!!
iia vann a empezarr a chingarr de neww
iia dejen esee pinchee mugreroo noo mamenn
ponganseenn a aserr algooo de provechooo
noo se andenn conn mamadiitass
pinchess niñeriias lass q asenn jajaja!!!!
pobree pendejaa la qq isoo esstee metroo jaja!!!
eress tann patetiicaa mii reinaaa
yy sii taniiaa es putaa oo noo a tii q tee importaaa no seass taradiitaaa iia maduraaa
jaja!!!!
yyy sabesss qqq???????
CHINGASSS AA TUU PINCHEE PUTOO CUULO!!!!!..☻♥☻

jajaja biie te cuiidass... estass en effess estupiidaa!!!...☻♥☻
fermtzp @ 11/06/2009 said:
aaaaaaaa no mamen...!!
como chiingaaann
jajajajajaj
puraa puthaa embidia
jajaja
laa qee tiieneen
jajajajajajaj
qee patetiicas
jejeejeje
perOo xD oseaa
ubiicathee pendejaa
lo qee tiienee taniaa
lo kiieres tener tuu..!!

i no seas cula culera pon tu putho nombree sii tahnthOOO lee tras ganas a taniaa miierdaa...!!

aaaaaa i sii mee kiieres subir ami no ai pex
jajajaja
favor qe emee haceees jejeje
_Princess_IseLa @ 11/06/2009 said:


nO mameen ¬¬' a esO
io Le LLamO puRa pinche
enviDia enseRiio u_u
De qee se muRieRon Las
qemaDaas?
De aRdiDaas!!* haha eRes
una chava siin qee haceR
en seRioo,, ii como diceen
aqii aRriBa ia MADURA! ia
estas en eDad de qee dejes
eL BibeRon ii dejes estas
niñeRiias en vdd u_u
mee voee, cDtee muchoo,,
Bye*

:D
lababy_122513 @ 11/06/2009 said:upss nO psss nOc
la vdd esa shava es shiida nOc
ke piiensen ii azii am
ii pss ia stas en effezz...!!!


xD


angelito2443 @ 11/06/2009 said:
fffffff
jaaaaaaaaaa @ 11/07/2009 said:
tiene kara de chango jajajajajaja
jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja @ 11/08/2009 said:
mee
kaii
muii
mall......
jajajajajajajajajaja

addiiozzz
jajajajajaj @ 11/08/2009 said:
pobree
iiddiioottaa.........................
jajajajajajaja @ 11/08/2009 said:
http://www.metroflog.com/fershises16
sthelitah @ 11/09/2009 said:
assH
qeee kiereen sasss pinchess nakas
hahaa pobree stupídaa
ess úra ínche envidaiaa
haha taniaaa no agas csso
mnnsaa okk bii
stas en efess
Taaannyaaa*super unikkqaaa @ 11/09/2009 said:
jajajajaja aiii pendejas
miira amii m vale madre hahahaha
ii pa iiia ardiida mii polliiito sta conmiiigo
hahahahah
cchiingas aa ttddaa tuu mnadree ya dejjaatte de maamdas mierrdaa ddime qiinn chiinggdss erss yO see
qeee me tiieenes enviidiiaa pero no intentes igualarme mucho menos superrarme enntiieenndeelo nuukaa
lo lOgraarn simplmeente unikaaa i nnddmmasspeendeejjaaa yaa me tiieenenn astaa laa verga qe no
tiieenes webos pa decir tu pinche puto nombre culera neta vete mucho a la verga y sabes qon migo te
topass hija de putaa soy tanya y mee eennqaannta qe me ennviideenn
biuienniida a mii club dee gnte eenviidiosass

VT A LA VERGAA
............!!! @ 11/09/2009 said:
COMO SIEMPRE
TANIA DE NAKA...!!
JAJAJAJAJAJ
INDIA PATA RAJADDAA Y FEAA!!!


iiaritzah @ 11/09/2009 said:
otraa vess! mamandoo
para
empezar ii nyy la konoseenn
no se para qe shiyyngaddss esttann
mamandoo qulerass!!!


la zoorraa aqii erss tuuu
pinshee
viieja ramera naaqaa,, riidiicula,,,
ddass riisa!!
nxa_garcia @ 11/09/2009 said:
´´´´´´6866666
´´´´´6686666666
´´´´686666666666
´´´´666666666666
´´´´666666666666
´´´´666666666666
´´´´´8666666668
´´´´´´´66886
´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´6666
´´´´´666666668
´´66666666666666
66666666666666668
666666666666666686
6666666666666666666
´6666666666666666866
´866666666666666666666
´´666666666666666666666
´´6666666666688686666686
´´6866666666666´866666666
´´´6866666666666´666666666
´´´6666666666666´´666666666
´´´´666666666666´´´66666666
´´´´´66666666666´´´´866666
´´´´´666666666666
´´´´´´66666666666´88
´´´´´´´6666666666´´´´
´´´´´´´´666666666´´´´88
´´´´´´´´666666666´´´´´´88
´´´´´´´´666666666´´´´´´´´´
´´´´´´´´666666666´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´´´´´´´´´88
´´´´´´´´66666668´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´66666666´´´´´´´
__seeexyDaanyeeLaa @ 11/09/2009 said:
Olaaa peendeejjaaa hijja de puutaa Oseaaaa
laa qe sscriivio el qOmeenntriioo qee
deciia taniiaa sOee yO peendeejjaaa
chiingas a tuu madre y ya adeejjaa empza
aa la gntee qee nii en ell mundoo tee aseenn
qee nii aseenn qe tu exiistteess Osea ya dejjaattee dee maammmdass

waachhatteee¡¡¡
erss unaaa peendeejjaa see qeeaasee
unaa pincheee culaaa
unaa miierdaaa
vt aa la verggaa
mierdaaaaa aunkqee te ardaa assttaa aayyaa abjjO
simpreee aarriiba qee tuu aaqee Lass del maanndo ssmOss nOstrOss peenndeejjss
Oseaa aagraaa laa baiisaa i ponte las piilass
puuññeeettasss no seass taann peendeejjaa
i dejjaa dee anndaR aasiiendo aa laa gnte mas famOsass qnn tuus metross piiraatiiaaddOss
jajajaja Oseaaa ni estiileraa eRes erss una pinche fraakaasaadaaa nnqa wee qee nO tee daa
verguueennzaaa ee por ciierto un ccoomenntryO pkee nO te suubes tuu miissmmaa sii erss laa mas
puutaa deeL muunnddO i laa mas coojiidaa la masss miierdaa laa mas cuulaa laa mas feaa OSEAAA
UNIIKAAATTEE NEENNAAA¡¡¡¡
no seaass tan louser jajajaa qee peennaaa daasss
neettaa qe assttaa askkiiittO mee dass ObbyO
see simpree arriibaa mas qee tu y mas qee a las qe tuu ponggasss Osea qee sttoo te qqeedee
claaarO
LASS DELL MANNDO SSMOOSS NOSTRAS
Okqeeyy aagrraa laa Ondaaa yy pOnntee a peennsar
ssii nOss qiierss a ser mas famosass
Oseaaa aaummneettas masss nuestrO eegO y esO me rekkeetteennqaanntee wachhateee neennaaa
Oseaa jajaja pppff VVTTE A LA SUPER VEGGAAA
Jajajajajjajajajaajajajajjajajajaj
__seeexyDaanyeeLaa @ 11/09/2009 said:
vtee a la vergaa junto qn toodaa laa bolaa de perrass qee yevvan tu sanngreee
__seeexyDaanyeeLaa @ 11/09/2009 said:
paa esO me gusttbas hiijaa paaa
qee salierss tan culaa a la mera Orhaa eijjaa
ase me guustaaa
__seeexyDaanyeeLaa @ 11/09/2009 said:
qqreeO qee se te qedO ClaarrO
qee Lass deeL maanndO nOmbree 1
ssOmOss nOstras tuu ssttass muucchO mass abjO qee nOsstroos se qe te arde aasstaa aayaa abjo
rekOnOserlO perO lO tiieenes qee aser puutaaa¡¡
jajaja aqee
sstuubO laa superddiviinaa laa mas super ermOzaa danyeeeLaaa**eeeiihaçjajaja mee eennqaanntaa
preseenntrmee taaL qquaaaL QqmO ssOee
unikqaaa y me eennqaanntaa qe me tengaann respperttoO eeiijaa eenntiinndeelO neennaa lOuuser
__seeexyDaanyeeLaa @ 11/10/2009 said:
cerraaddO pppuuttaaa de mierdaa askerOsaaa piOjOsaaaa
This photo has reached its 20-comments limit
for the guest book