yelse Profile - metroFLOG

Queridos usuarios: Desafortunadamente el servicio de Metroflog será discontinuado a partir de la fecha 10/7/2015
Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar. Ante cualquier duda pueden contactarnos a contacto@metroflog.com

Error

Or login with
Facebook

About me

Age: 24
Sex: Female
Zodiac Sign: Capricorn
Lives in: Mexico
Member since: January 22, 2008
•║_hii..! welQoÖm tO my prÖfiile_║•°

buuenOo ya x.! sii me llamoO saraahi d.r....
peroO pff mejOor llamenmee ..YelzZesiita..okiiz..!
tengOo 19 anñOos soOy de san lUuis pOotosii.
waa ya nOo estuUdiioO salii de prepa..
sii sii me enQanta asii andar en
partyzZ aunQuee casii nOo me
dejan saliir pff Quee mal sii sii
amOo asii el alQhOol jeje...
me gUusta baiilar..! sii sii mii
mUusiiQa preferiida es el hiip-hOop..!
sii lOo escUuchöo desdee Quee
tengOo 10 añOos_amOo a psiiQko realmm
y a Qartel de santa..!♥
mm amooO a roOsiita fresiitaa y
a plaazaa sesaamOo...mee enQannta el zhOocolatee.
las fresaas, el mangoO pff mm..•
oO sii tengOo doOz perfOo unaa en la nariiz
y otraa en el ombliigOo waa Quiieroo otraa en
el labiiOo uy sexii..jOjo.:!tenggoO el peelOo
asii supeer largoO haha pOoQo uu lOo amOo
aii Qolor caffe obsQkuroO,U.U ojiitOos liindoOs
QOolor griiz lOos amOo tambiien_!

║♥sii sii amOo a mii niiñOo emOoxo_
pff sii sii segÜuiiroOrezz_ tengOo nOoviiOo
te amOo mi vIida Gerardoo.║♥

waa Quee me faltaa o sii sii muxoOz
me diicen QariiñOo..mii vidaa peroO es soOlo
poorQ Quiieren siinG peroO solo doy si me pones en tu metro

║ NO TENGO MSN ║

nOo tengoO Que seer bulggar nii Qorrientee
para calartee sii te gUustaa biien siinnOo
xingga tUu madree_odiioO asii la gentte enviidiozza y maalaa
seroO Qoon suus viiddas X_!♥Qallatee invecil Qallatte

by:•°yelZzesiita�

Favorite Music

mii amOorsote LloOyd banksS..!Qartel de santaakQuiidme eQanta..Shawnna..!waa amOo a criime mOob.:!el WuapoO T.I.G-uniitludacriisdtp sOOulja bOoy..!liil scrapygOOriilla zOOe..!dem franzhiise bOoysjay-z bOow Woowpharrel wiiliiamsSliil jOon..!liil keke.!omariioOnliil rOobriick rOos..yUung jOoQE-40 paull wallhuUrriiQane criiSsfloO-riidacassidy fat jOoeT-paiindr. dreeusher liil wayneechiis broOwnchiingyletOOya.:!remy maa..!khiia..!miisy ellioOtriihanna..!triina..!liil kiimla malaa rOodriiguezZwiisin y yandel..!ivy Queen tegOo QalderoOnhectOor el fatheer..francoO el Goriila..!piitbUulllOos razOOs.::!bOoby valentiinOoaventuUra..!waa QOoriidoos me enQantan lOs huracanes del nOortbetOo QuiintaniillalOos oriigiinales de san jUuanpff antañOo ray charlezZpanteoOn rooQooQoOozzy osbuUrne..!cafe tacUuba..!gruUpoo extermiinadOor..!sliipknOot..!panteraa..!iroOn maiidenthe crashh..!waa de tOodo un pOOQo menOos duranguenze..!

Favorite Movies

sQarfacediariio de una paciiion

TV

ya nOO la veo jaja..!

yelse Wall

yelse
yelse

Agregga mi FB: Yelzzesiitaa Cuttie Gorgeeous

Tuesday, May 17 of 2011 · 0:43
yelse
yelse

PTM NO AGO SING_____Y NO DOY MSN

Wednesday, March 30 of 2011 · 19:23
yelse
yelse

~ Agregga Mii FaaCeeBook___ Yelzzesiitaa Cuttie Gorgeeous ~

Wednesday, March 16 of 2011 · 3:20
yelse
yelse

~ A m m O r e s__A g g r e g u e N Mii F a a c e B o ok___ Yelzzesiitaa Diiaz Ruiiz Los Q u i i e R o_<3

Tuesday, February 1 of 2011 · 3:31
yelse
yelse

_| Feliiz Año NUevoo Para Todooz Quee iniciien qqon la mejor vibraa, Loos quieroo mUzhoo__Feliiz 2011_-beezooz♥

Friday, December 31 of 2010 · 0:34
yelse
yelse

Yaa MeroO Mii HBD El 27 Dee DiciemBree No LO OLBIDEEN amorees__")

Saturday, December 11 of 2010 · 1:21
yelse
yelse

AmoreSS No agOo Siing__y nOo usoO msn_nOo MMoleesTTar siemppre Loo misMMo_

Tuesday, November 16 of 2010 · 0:25
yelse
yelse

subiendole picks a yelse y no m preguntes mas jajaja xd

Friday, November 12 of 2010 · 23:39
yelse
yelse

Ammorez NO agoO SIING y taMMpoQoo tenGGo MSN_lOos QkieroO muxO_BBesiiTToz

Wednesday, November 10 of 2010 · 23:03
yelse
yelse

PTM NO agoo SING y NO TENGO MSN amores_okiis lOos QuieroO__agregoO a efes solo si tu me tienes_besoOz(L)

Monday, September 13 of 2010 · 21:55